درباره  نرم افزار سازان سپاهان

شركت دانش بنیان نرم افزار سازان سپاهان در سال 1381 با هدف تولید نرم افزار به سفارش مشتري
آغاز بکار كرد و با انتخاب بهترين و قويترين ابزار تولید و بانك اطالعاتي مطابق با آخرين استانداردهاي
روز دنیا ، براساس اقدامات واحد تحقیق و توسعه اقدام مي نمايد. اين شركت در راستاي ماموريت اصلي خود با آموزش مداوم نیروهاي متخصص توانسته گامي موثر در رفع نیازهاي سازمانها و موسسات بزرگ خصوصي و دولتي بردارد و همواره بهترين راهکارها و محصوالت را با بهترين كیفیت ارائه نمايد. وجه تمايز و نقطه عطف شركت پس از همگامي با تحوالت در فناوري ها و تکنیك هاي اين حوزه ، پشتیباني مستمر و لحظه اي محصوالت و خدمات مي باشد كه جلب رضايت مشتريان را به همراه داشته است.

زمینه های فعالیت
 مشاوره و ارائه راه حل هاي جامع نرم افزاري
 طراحي و تولید نرم افزار هاي خاص مبتني بر وب به سفارش مشتري
 اجراي سامانه تحت وب جامع نگهداري و تعمیرات نت بین 
 اجراي سامانه موبايل اپلیکیشن نت بین
 اجراي سامانه تحت وب كنترل فرآيند برگزاري معامالت ، قراردادها و بانك اطلاعات منابع پیمانه 
 اجراي سامانه موبايل اپلیکیشن پیمانه 
 اجراي سامانه تحت وب آزمايشگاه فني مکانیك خاک و مقاومت مصالح آمال 
 اجراي سامانه تحت وب مديريت طب کار

نرم افزار سازان سپاهان
ارتباط با نرم افزار سازان سپاهان

عنوان باکس

متن باکس