درباره  مهندس رحیمه شیروانی

مدرس و مشاور HSE، ایمنی و بهداشت

فهرست توانمندي ها و شايستگي هاي تخصصي و حرفه اي

 • مدرس رسمي و مورد تاييد مركز تحقيقات تعليمات حفاظت فني و اداره كل كار تهران درحوزه ايمني عمومي و دوره هاي تخصصي
 • تدريس ايمني و بهداشت حرفه اي در محيط كار
 • تدريس دستورالعمل هاي ايمني در معادن ويژه پيمانكاران
 • بازرسي و كارشناسي ايمني و بهداشت ومحيط زيست(HSE)
 • تدريس ايمني در معدن ويژه پرسنل معدن
 • تدريس ايمني و اطفاء كپسول هاي حريق
 • تدريس ايمني برق و اگونومي
 • آشنايي با وسايل حفاظت فردي متناسب با نوع كار
 • آشنايي و آموزش عوامل زيان آور در محيط كار
 • كسب مقام اول كميته هاي حفاظت فني و بهداشت كار استان فارس 
 • رتبه عالي در حوادث ناشي از كار در مركز تحقيقات كشوری
 • مسلط به شناسايي خطرات و ارزيابي ريسك
 • مشاور HSE در زمينه ايمني و بهداشت و محيط زيست
 • مهارت كافي در طب كار و معاينات دوره اي شاغلين

 

 رزومه و کاتالوگ  مهندس رحیمه شیروانی

 ارسال پیام به  مهندس رحیمه شیروانی

ارتباط با مهندس رحیمه شیروانی

عنوان باکس

متن باکس