درباره  شرکت مهندسی شهریگ

شرکت مهندسی شهریگ، همزمان با کسب تجارب مختلف در حوزه های تخصصی برنامه ریزی، شهرسازی منطقه ای، معماری و مطالعات اقتصادی، اقدام به اخذ گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره در تخصص محیط زیست از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نمود و دپارتمان محیط زیست و منابع طبیعی را در شرکت مستقر و فعال نمود. دپارتمان محیط زیست و منابع طبیعی شرکت متشکل از کارشناسان و متخصصین محیط زیست، منابع طبیعی، HSE، منابع آب و ... است که دارای سوابق علمی و عملیاتی در عرصه فعالیت های مهندسی و مشاوره ای در سطح کشور می باشند. این دپارتمان با توجه به ضرورت ساماندهی فعالیت ها و التزام شرکت به تشکیل ساختار فنی و مهندسی براساس ارزش های احترام به طبیعت، توسعه پایدار، ملاحظات فنی و مدیریت محیط زیستی و در نهایت تحقق پذیری توسعه پایدار در پروژه ها تشکیل شده است. خدمات دپارتمان محیط زیست و منابع طبیعی شرکت مهندسی شهریگ در دو واحد اصلی به شرح زیر ارائه می گردد: واحد محیط زیست: - انجام مطالعات و گزارش های محیط زیستی - اجرای طرح ها و برنامه های مدیریت محیط زیست - ارزیابی اثرات محیط زیستی در پروژه های مختلف - تهیه طرح های توجیهی فنی و محیط زیستی - انجام خدمات مدیریت پسماند - استقرار سیستم مدیریت محیط زیست - مدل سازی آلودگی هوا، آب و خاک - و... واحد منابع طبیعی و فضای سبز: - انجام مطالعات پایه تخصصی و مونیتورینگ حوزه منابع طبیعی - مطالعات ارزیابی توان اکولوژی مناطق - تهیه طرح های آبخیزداری - انجام مطالعات کویرزدایی - تهیه طرح های جنگل داری - مطالعات حوزه خاک و کنترل فرسایش - مطالعات کنترل سیلاب و آبخوان داری - انجام مطالعات مناطق تحت حفاظت و ذخایر جنگلی - و...