درباره  دفتر خدمات سلامت مبارکه

دفاتر خدمات سلامت با هدف ارتقای برنامه بهداشت عمومی که محور هفتم طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت بود و در گام نخست برای بازدیدهای بهداشتی، افزایش پوشش و ارتقای ایمنی و سلامت در سطح عرضه کالا و خدمات ایجاد شدند. مهمترین خدمت این دفاتر تا کنون ارایه خدمت خوداظهاری و خودکنترلی بهداشتی به واحدهای صنفی مشمول آیین نامه اجرایی ماده ۳۱قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بوده است. این ممیزی ها با مشارکت بخش خصوصی انجام گرفته و طرح به صورت خودگردان اجرا شده است. این دفاتر در همان گام نخست برای افزایش پوشش بازدیدها و ارائه مشاوره به واحدهای صنفی ایجاد شدند تا بخش دولتی تمرکز بیشتری بر وظایف حاکمیتی خود داشته باشد و عملیات غیرحاکمیتی حوزه سلامت گام به گام تحت نظارت تولیت سلامت بر عهده این دفاتر گذاشته خواهد شد. علاوه بر این خدمت و در سالهای گذشته خدمات صدور کارت بهداشت و آموزش واحدهای صنفی نیز در این دفاتر ارایه شده است.

 ارسال پیام به  دفتر خدمات سلامت مبارکه

دفتر خدمات سلامت مبارکه
ارتباط با دفتر خدمات سلامت مبارکه

عنوان باکس

متن باکس