درباره  حمید یحیی نژادی

فعالیت آقای حمید یحیی نژادی:

  •  کارشناس ارشد HSE
  • ارزیابی ریسک و HSEPLAN 
حمید یحیی نژادی
ارتباط با حمید یحیی نژادی

عنوان باکس

متن باکس