درباره  مهندس محمد بنی اسدی

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی مهندسی صنایع
  موسسه/دانشگاه: دانشگاه تهران- دولتی1397 - 1392
 • کارشناسی HSE
  موسسه/دانشگاه : علمی کاربردی 1399 -1397
 • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش : مدیریت مهندسی
  موسسه/دانشگاه : پیام نور-تهران-شمال ورودی سال ۱۳۹۹

سوابق کاری:

 • کارشناس ایمنی، بهداشت و محیط زیست
  مجتمع معادن، کارخانجات کنسانتره و گندله سازی شرکت فولاد سیرجان ایرانیان
  آغاز همکاری از 1397

سوابق تدریس:

 • مدرس و مربی سازمان فنی و حرفه ای
 • مدرس دوره های عمومی و تخصصی مرکز تعلیمات و تحقیقات استان کرمان
 • مدرس انجمن متخصصین ایمنی شهرستان سیرجان
 • مدرس آموزشگاه پیام دانش سیرجان
 • دوره آموزشی ایمنی عمومی/ مجتمع معادن، کارخانجات کنسانتره و گندله سازی شرکت فولاد سیرجان ایرانیان
 • دوره آموزشی ایمنی عمومی/معدن شماره 4 گلگهر
 • دوره آموزشی ایمنی عمومی/ شرکت عمران کلوت جنوب
 • دوره آموزشی ایمنی عمومی/ شرکت جهانپارس
 • دوره آموزشی ایمنی عمومی/ معدن مس ایجو شهربابک
 • دوره آموزشی ایمنی عمومی/ معدن سنگ آهن سه چاهون
 • دوره آموزشی ایمنی عمومی/ شرکت پارس مشاور پیروزان
 • دوره آموزشی ایمنی عمومی / شهرداری زنجان
 • دوره آموزشی ایمنی عمومی/ مجتمع مس سونگون
 • دوره آموزشی ایمنی عمومی/ شرکت پمینا اصفهان
 • دوره آموزشی ایمنی عمومی/ شرکت افراز انرژی کویر
 • دوره آموزشی ایمنی عمومی/ شرکت فولاد بردسیر
 • دوره آموزشی ایمنی عمومی / موسسه ثارالله-پروژه فولاد بافت
 • دوره آموزشی ایمنی عمومی/ موسسه ثارالله-پروژه مس درآلو
 • دوره آموزشی ایمنی عمومی/ شرکت شکوفا صنعت پویا
 • دوره آموزشی ایمنی عمومی/ شرکت افراز انرژی کویر
 • دوره آموزشی عوامل زیان آور محیط کار/ مجتمع معادن، کارخانجات کنسانتره و گندله سازی شرکت فولاد سیرجان ایرانیان
 • دوره آموزشی عوامل زیان آور محیط کار/ شرکت افراز انرژی کویر
 • دوره آموزشی عوامل زیان آور محیط کار/ معدن شماره 4 گلگهر
 • دوره آموزشی عوامل زیان آور محیط کار/ شرکت عمران کلوت جنوب
 • دوره آموزشی عوامل زیان آور محیط کار/ معدن سنگ آهن سه چاهون
 • دوره آموزشی عوامل زیان آور محیط کار/ شرکت پارس مشاور پیروزان
 • دوره آموزشی عوامل زیان آور محیط کار/ مجتمع مس سونگون
 • دوره آموزشی عوامل زیان آور محیط کار/ معدن مس ایجو شهربابک
 • دوره آموزشی عوامل زیان آور محیط کار/ شرکت افراز انرژی کویر
 • دوره آموزشی عوامل زیان آور محیط کار/ شرکت فولاد کاوه جنوب
 • دوره آموزشی عوامل زیان آور محیط کار/ شرکت کیان حدید سیرجان
 • دوره آموزشی ارزیابی ریسک/ مجتمع معادن، کارخانجات کنسانتره و گندله سازی شرکت فوالد سیرجان ایرانیان
 • دوره آموزشی ارزیابی ریسک /شرکت فولاد غدیر هرمزگان
 • دوره آموزشی ارزیابی ریسک / اسکله شهید رجایی
 • دوره آموزشی ارزیابی ریسک / مجتمع مس سونگون
 • دوره آموزشی ارزیابی ریسک / شرکت پارس مشاور پیروزان
 • دوره آموزشی ارزیابی ریسک / پارس اختر جنوب
 • دوره آموزشی ارزیابی ریسک /شرکت سمنگان ترابر ایرانیان
 • دوره آموزشی ارزیابی ریسک /شرکت آساروس
 • دوره آموزشی ارزیابی ریسک / شرکت آریا سازان سامان کرج
 • دوره آموزشی ارزیابی ریسک / شرکت پتروپارس عسلویه
 • دوره آموزشی ارزیابی ریسک / معدن سنگ آهن سه چاهون
 • دوره آموزشی ارزیابی ریسک / کاشی فرخ اردکان
 • دوره آموزشی ارزیابی ریسک / شرکت گهرپودر
 • دوره آموزشی اطفاء حریق/ مجتمع معادن، کارخانجات کنسانتره و گندله سازی شرکت فولاد سیرجان ایرانیان
 • دوره آموزشی اطفاء حریق/ شرکت افراز انرژی کویر
 • دوره آموزشی اطفاء حریق/ شرکت پارس مشاور پیروزان
 • دوره آموزشی اطفاء حریق/ شرکت پارکو
 • دوره آموزشی اطفاء حریق/ شرکت نوید سپاهان
 • دوره آموزشی اطفاء حریق/ شرکت مج فولاد اردکان
 • دوره آموزشی امداد و کمک های اولیه/ شرکت پارس مشاور پیروزان
 • دوره آموزشی امداد و کمک های اولیه/ مجتمع معادن، کارخانجات کنسانتره و گندله سازی شرکت فولاد سیرجان ایرانیان
 • دوره آموزشی امداد و کمک های اولیه/ معادن شماره 2 و 4 گلگهر
 • دوره آموزشی مبانی محیط زیست/ مجتمع معادن، کارخانجات کنسانتره و گندله سازی شرکت فولاد سیرجان ایرانیان
 • دوره آموزشی مبانی محیط زیست/ شرکت کیان حدید سیرجان
 • دوره آموزشی مبانی محیط زیست/ معدن سنگ آهن سه چاهون
 • دوره آموزشی مبانی محیط زیست/ شرکت پترو کویر آران
 • دوره آموزشی مبانی محیط زیست/ مپنا نیروگاه بهبهان
 • دوره آموزشی مبانی محیط زیست/ شرکت سپاسد
 • دوره آموزشی فرآیند مدیریت بازرسی HSE /مجتمع معادن، کارخانجات کنسانتره و گندله سازی شرکت فولاد سیرجان ایرانیان
 • دوره آموزشی فرآیند دستورکار HSE / مجتمع معادن، کارخانجات کنسانتره و گندله سازی شرکت فولاد سیرجان ایرانیان
 • دوره آموزشی نظام آراستگی محیط کار 5S /مجتمع معادن، کارخانجات کنسانتره و گندله سازی شرکت فولاد سیرجان ایرانیان
 • دوره آموزشی نظام آراستگی محیط کار 5S / معدن شماره 4 گلگهر
 • دوره آموزشی نظام آراستگی محیط کار 5S/ شرکت فولاد کاوه جنوب
 • دوره نظام آراستگی محیط کار 5S /معدن مس ایجو شهربابک
 • ppe /شرکت مادرتخصصی (هلدینگ) توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
 • دوره آموزشی ایمنی برق/ مجتمع معادن، کارخانجات کنسانتره و گندله سازی شرکت فولاد سیرجان ایرانیان
 • دوره آموزشی ایمنی برق/ شرکت افراز انرژی کویر
 • دوره آموزشی ایمنی برق/ شرکت جرثقیل کیهان
 • دوره آموزشی ایمنی برق/ مجتمع گلگهر سیرجان
 • دوره آموزشی تدوین PLAN HSE /شرکت پارس مشاور پیروزان
 • دوره آموزشی تدوین PLAN HSE /شرکت سپاسد
 • مدیریت ایمنی فرآیند PSM /فولاد بافق
 • مدیریت ایمنی فرآیند PSM /پخش فرآورده های اصفهان
 • مدیریت ایمنی فرآیند PSM /پخش فرآورده های سبزوار
 • مدیریت ایمنی فرآیند PSM /شرکت اویکو
 • بررسی و تجزیه و تحلیل حوادث/ مجتمع معادن، کارخانجات کنسانتره و گندله سازی شرکت فولاد سیرجان ایرانیان
 • بررسی و تجزیه و تحلیل حوادث/ معدن شماره 2 گلگهر
 • بررسی و تجزیه و تحلیل حوادث/ معدن سمنگان ترابر ایرانیان
 • بررسی و تجزیه و تحلیل حوادث/ فولاد غدیر نی ریز
 • بررسی و تجزیه و تحلیل حوادث/ یزد پالست
 • HSE بر اساس OHSHA /شرکت پتروپارس
 • آشنایی با راه حل های مختلف مهندسی برای کاهش و جلوگیری از عوامل زیان آور ئدر محیط کار/ شرکت پایا ساخت همکار قزوین 
 • روشنایی در محیط کار/ شرکت کیان حدید سیرجان
 • طراحی ایستگاه کار/ شرکت ODDC
 • مهندسی فاکتورهای انسانی/ شرکت فولاد خیام نیشابور
 • مهندسی فاکتورهای انسانی/ شرکت ذوب آهن اصفهان
 • مجوز کار (پرمیت) PTW /مجتمع معادن، کارخانجات کنسانتره و گندله سازی شرکت فولاد سیرجان ایرانیان
 • مجوز کار (پرمیت) PTW /مجتمع معادن، کارخانجات کنسانتره و گندله سازی شرکت فولاد سیرجان ایرانیان
 • مجوز کار (پرمیت) PTW /شرکت افراز انرژی کویر
 • مجوز کار (پرمیت) PTW /شرکت کیان حدید سیرجان
 • مجوز کار (پرمیت) PTW /شرکت سمنگان ترابر ایرانیان
 • ایمنی مواد شیمیایی/ مجتمع معادن، کارخانجات کنسانتره و گندله سازی شرکت فولاد سیرجان ایرانیان
 • ایمنی مواد شیمیایی/ شرکت افراز انرژی کویر
 • ایمنی مواد شیمیایی/ توکا نسوز
 • ایمنی مواد شیمیایی/ فولاد سنگان
 • ایمنی کار در ارتفاع/ مجتمع معادن، کارخانجات کنسانتره و گندله سازی شرکت فولاد سیرجان ایرانیان
 • ایمنی کار در ارتفاع/ شرکت آبادگران پاریز
 • ایمنی کار در ارتفاع/ شرکت جهانپارس
 • ایمنی کار در ارتفاع/ فولاد غدیر هرمزگان
 • ایمنی کار در ارتفاع/ نیروگاه سیکل ترکیبی سمنگان سیرجان
 • ایمنی در داربست بندی/ شرکت کیان حدید سیرجان
 • ایمنی داربست بندی/ فولاد کاوه جنوب
 • ایمنی داربست بندی/ شرکت اطلس مس
 • ایمنی حفاری/ شرکت رادنیرو
 • ایمنی حفاری/ شرکت آساروس
 • ایمنی جوشکاری و برشکاری/ مجتمع معادن، کارخانجات کنسانتره و گندله سازی شرکت فولاد سیرجان ایرانیان
 • ایمنی جوشکاری و برشکاری/ شرکت ذوب آهن اصفهان
 • ایمنی جوشکاری و برشکاری/ مجتمع مس سونگون
 • ایمنی جوشکاری و برشکاری/ مجتمع فولاد بردسیر
 • ایمنی جوشکاری و برشکاری/ شرکت کاشی پرسپولیس میبد
 • ایمنی در فضای بسته/ مجتمع معادن، کارخانجات کنسانتره و گندله سازی شرکت فولاد سیرجان ایرانیان
 • ایمنی در فضای بسته/ شرکت ایمن سحاب پویا
 • ایمنی در فضای بسته/ شرکت عمران کلوت جنوب
 • ایمنی در آزمایشگاه/ مجتمع معادن، کارخانجات کنسانتره و گندله سازی شرکت فولاد سیرجان ایرانیان
 • ایمنی در آزمایشگاه/ فوالد امیرکبیر کاشان
 • ایمنی ماشین آلات/ شرکت افراز انرژی کویر
 • ایمنی ماشین آلات/ شرکت سمنگان ترابر ایرانیان
 • ایمنی ماشین آلات/ شرکت کیان حدید سیرجان
 • ایمنی حمل و نقل و ترابری/ شرکت جهاد نصر
 • ایمنی حمل و نقل و ترابری/ شرکت عمران کلوت جنوب
 • ایمنی حمل و نقل و ترابری/ شرکت کیان حدید سیرجان
 • رانندگی تدافعی/شرکت ایلیار کویر سمنگان
 • رانندگی تدافعی/شرکت همتگران کریمان
 • افسر ایمنی/ مجتمع معادن، کارخانجات کنسانتره و گندله سازی شرکت فولاد سیرجان ایرانیان
 • افسر ایمنی/ شرکت گهرپودر
 • افسر ایمنی/ شرکت فالت قاره
 • افسر ایمنی/ گروه مپنا
 • مدیریت پسماند/ شرکت سیمان سیمین بوشهر
 • مدیریت پسماند/ شهرداری زنجان
 • مدیریت پسماند/ شهرداری مس سرچشمه
 • مدیریت پسماند/ شهرداری ابرکوه
 • ایمنی پیش راه اندازی/ شرکت آسفالت طوس
 • ایمنی معادن/ معدن شماره 2و3و4 گلگهر
 • ایمنی معادن/ مجتمع سنگ آهن سه چاهون
 • ایمنی معادن/ معدن مس ایجو شهربابک
 • ایمنی معادن/ مجتمع مس سونگون
 • ایمنی معادن/ معدن سنگ آهن خاف
 • ایمنی معادن/ معدن مس دره زار
 • ایمنی معادن/ معدن زغال سنگ خمرود
 • ایمنی لیفتراک/ شرکت ارفع سازان
 • ایمنی لیفتراک/ شرکت گهرپودر
 • ایمنی لیفتراک/ شرکت فولاد امیرکبیر کاشان
 • ایمنی لیفتراک/ شرکت کاشی پرسپولیس میبد
 • ایمنی جرثقیل/ مجتمع معادن، کارخانجات کنسانتره و گندله سازی شرکت فولاد سیرجان ایرانیان
 • ایمنی جرثقیل/ شرکت عمران کلوت جنوب
 • ایمنی جرثقیل/شرکت فولاد کاوه جنوب
 • ایمنی جرثقیل/ شرکت رویال سازه جنوب
 • ایمنی جرثقیل و باربرداری/شرکت نفت و گاز گچساران
 • ایمنی جرثقیل و باربرداری/سیما پایش سهند
 • تشریج الزامات، مستند سازی و ممیزی داخلی ایزو 45001 /مجتمع معادن، کارخانجات کنسانتره و گندله سازی شرکت فولادسیرجان ایرانیان
 • تشریج الزامات، مستند سازی و ممیزی داخلی ایزو 45001 /دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
 • تشریج الزامات، مستند سازی و ممیزی داخلی ایزو 14001 /مجتمع معادن، کارخانجات کنسانتره و گندله سازی شرکت فولاد سیرجان ایرانیان
 • مدیریت شرایط اضطراری/ شرکت پارس مشاور پیروزان
 • مدیریت شرایط اضطراری/ بهزیستی سیرجان
 • مدیریت شرایط اضطراری/ اداره کل امور زندان ها استان بوشهر
 • مدیریت بحران/ مجتمع معادن، کارخانجات کنسانتره و گندله سازی شرکت فولاد سیرجان ایرانیان
 • مدیریت بجران/گروه مپنا (سرپرستان)

 رزومه و کاتالوگ  مهندس محمد بنی اسدی

 ارسال پیام به  مهندس محمد بنی اسدی

مهندس محمد بنی اسدی
ارتباط با مهندس محمد بنی اسدی

عنوان باکس

متن باکس