درباره  شرکت الماس پردیس پارس

عرضه و  تامین کودهای کشاورزی، ادوات، بذر و تجهیزات آبیاری تحت فشار به صورت کلی و جزئی

نمایندگی شرکت های طلوع شیمی سبزینه،سبزینه تجارت،البرز پلیمر جی،پلی تاک

 ارسال پیام به  شرکت الماس پردیس پارس