درباره  شرکت پندآب تدبیر

مبتکر کاربری بیوتکنولوژی و ارائه مشاوره های عملیاتی

راهبری و اصلاح سیستم های تصفیه فاضلاب

پایلوت های تحقیقاتی و نیمه عملیاتی

آموزش پشتیبان راهبری

طراحی و مهندسی با رویکرد عملیات واحد

تصفیه پساب های مراکز بازیافت زائدات جامد

تصفیه شیرابه های مراکز زباله شهری و صنعتی

تولید کود زیستی از پسماند و لجن بخش بیولوژیکی تصفیه خانه های شهری و صنعتی

تصفیه پساب دامداری ها و تولید تولید کود زیستی از زائدات دامی

 ارسال پیام به  شرکت پندآب تدبیر

شرکت پندآب تدبیر

 کلمات کلیدی

شرکت پندآب تدبیر
ارتباط با شرکت پندآب تدبیر

عنوان باکس

متن باکس