درباره  آموزشگاه فنی و حرفه ای نخبگان

این آموزشگاه دارای مجوز برگزاری دوره های آموزشی فنی و حرفه ای در حوزه ایمنی و HSE می باشد.

 ارسال پیام به  آموزشگاه فنی و حرفه ای نخبگان

آموزشگاه فنی و حرفه ای نخبگان
ارتباط با آموزشگاه فنی و حرفه ای نخبگان

عنوان باکس

متن باکس