درباره  دفتر خدمات سلامت بهارستان

ارایه خدمات سلامت

صدور کارت بهداشت

آموزش بهداشت اصناف

ممیزی بهداشتی 

انجام امور مربوط به خوداظهاری و خودکنترلی بهداشتی

نمونه برداردی آب و مواد غذایی

 ارسال پیام به  دفتر خدمات سلامت بهارستان

دفتر خدمات سلامت بهارستان
ارتباط با دفتر خدمات سلامت بهارستان

عنوان باکس

متن باکس