درباره  دکتر مریم غلامی (محیط زیست- آب و فاضلاب)

  • استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده پیرپزشکی ابرکوه، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
  •  مشاوره زیست محیطی به ویژه حوزه آب و فاضلاب

سوابق:

- بررسی عملکرد فرایند انعقاد و لخته ­سازی در تصفیه فاضلاب شرکت مقواسازی یزد و ارائه راهکارهای اصلاحی به منظور استفاده مجدد از آب، گرنت به ازاي طرح مصوب ارتباط با صنعت، جامعه و مراكز علمي، استاني (صنعت)، شرکت مقوا سازی یزد، 1396

- بررسی راهکارهای توسعه سیستم فاضلاب روستایی و تولید انرژی از آن با در نظر گرفتن مدیریت زمان، منابع و هزینه، گرنت به ازاي طرح مصوب ارتباط با صنعت، جامعه و مراكز علمي، استاني (صنعت)، شرکت آب و فاضلاب استان یزد، 1396

- بررسی عوامل مرتبط با عملکرد خانوارهای شهر یزد در خصوص مدیریت فاضلاب­های خانگی با رویکرد توسعه پایدار در سال 1399، گرنت به ازاي طرح مصوب ارتباط با صنعت، جامعه و مراكز علمي، استاني (صنعت)، شرکت آب و فاضلاب استان یزد، 1399

- بررسی تأثیر تلقیح کنسرسیوم میکروبی بومی جداسازی شده بر تصفیه فاضلاب صنایع بازیافت کاغذ و مقوا،  گرنت به ازاي طرح مصوب ارتباط با صنعت، جامعه و مراكز علمي، استاني (صنعت)، شرکت کاغذکار کسری، 1399

- تدوین کتاب کارآفرینی و فرصت های شغلی در مهندسی بهداشت محیط

 

 رزومه و کاتالوگ  دکتر مریم غلامی (محیط زیست- آب و فاضلاب)

 ارسال پیام به  دکتر مریم غلامی (محیط زیست- آب و فاضلاب)

دکتر مریم غلامی (محیط زیست- آب و فاضلاب)

 کلمات کلیدی

دکتر مریم غلامی (محیط زیست- آب و فاضلاب)
ارتباط با دکتر مریم غلامی (محیط زیست- آب و فاضلاب)

عنوان باکس

متن باکس