درباره  شرکت زیست پاوان سبز

ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره ای، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﻨﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی، ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﯽ، ﺗﻮﻟﯿﺪی

ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی اراﺿﯽ زراﻋﯽ ،ﻣﮑﺎن ﯾﺎﺑﯽ دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﺋﺪ، ﺟﺎده ﻫﺎ ،ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ و ﻣﺤﻞ اﺣﺪاث ،ﻣﻌﺪﻧﯽ  و اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﮐﺸﺎورزی و ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮات ﺣﻮادث و ﺑﻼﯾﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ

ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﮐﺸﺎورزی، ارزﯾﺎﺑﯽ ﭼﺮﺧﻪ زﯾﺴﺘﯽ، ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺴﮏ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃﺮح ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ، ﭘﺎﯾﺶ آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ

اﮐﻮﻟﻮژی و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻮن و ﻓﻠﻮر ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و اﺣﯿﺎ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺑﺎﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎزروﯾﺎﻧﯽ و اﯾﺠﺎد ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ و اﺣﯿﺎی اﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺑﺨﯿﺰداری، ﺑﯿﺎﺑﺎن زداﯾﯽ، ﺳﯿﻼب ، ﭘﺎﯾﺶ و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﮐﻤﯽ وﮐﯿﻔﯽ ﺧﺎﮐﻬﺎ، آﺑﻬﺎی ﺳﻄﺤﯽ و زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ، رواﻧﺎب ﺷﻬﺮی ، ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﺎرﺑﺮی اراﺿﯽ ، ﺷﻮری ﺧﺎک و ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ

 ﭘﺎﯾﺶ ، ﻧﻈﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن ، ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي  

ﺟﻨﮕﻞ داري ، داﻣﯽ و آﺑﺰي ﭘﺮوري

 ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ 

ﺗﺤﻠﯿﻞ و ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ آﺑﺨﯿﺰ داري

 ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و آﺗﺶ ﺳﻮزی ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ 

 ارسال پیام به  شرکت زیست پاوان سبز

شرکت زیست پاوان سبز

 کلمات کلیدی

شرکت زیست پاوان سبز
ارتباط با شرکت زیست پاوان سبز

عنوان باکس

متن باکس