عنوان دوره آموزشی: مدیریت پسماند با رویکرد سبز در بیمارستان ها

وبینار برگزار شده

مدرس: دکتر رقیه کوپال: کارشناس ارشد HSE بیمارستان تأمین اجتماعی، دکترای مدیریت محیط زیست، کارشناس رسمی دادگستری در امور محیط زیست

خلاصه وبینار

مفهوم توسعه پایدار: به توسعه ای اطلاق می گردد که نیازهای زمان حال را بدون آنکه توانایی نسل های آینده را در تأمین نیازشان به مخاطره اندازد فراهم می کند.

مدیریت کربن: مدیریت کربن فرایندی است برای پایش، اندازه گیری و کنترل انتشار گازهای گلخانه ای در یک سازمان.

« سالانه حدود یک سوم مواد غذای تولید شده در جهان برای مصرف انسان (تقریبا 1/3 میلیارد تن) هدر رفته و یا به زباله تبدیل می شود»

حوزه های بیمارستان سبز:

 •  سیستم مدیریت سبز
 • اداری
 • باغبانی و فضای سبز
 • بخش آزمایشگاه
 • بخش های مراقبت
 • داروخانه، پاکسازی و ضدعفونی
 • مدیریت پسماندها
 • حفاظت از آب  و راندمان انرژی

برای پاک کردن چه روش هایی می شناسید؟

 1. با استفاده از آب
 2. با استفاده از دترژانت ها و مواد شوینده
 3. با استفاده از محصولات آنزیمی
 4. با استفاده از دستگاه التراساند
 5. فیلتراسیون

پاک کردن:

 1.  دستی
 2. مکانیزه ( با استفاده از آب داغ و با استفاده از محصولات آنزیمی)

پسماند: به مواد جامد، مایع و گاز ( غیر از فاضلاب) گفته می‌شود که به طور مستقیم یا غیرمستقیم حاصل از فعالیت انسان بوده و از نظر تولیدکننده زائد تلقی می‌شود.

پسماندها:

 1. پسماندهای عادی
 2. پسماندهای پزشکی ( بیمارستانی)
 3. پسماندهای دارویی

 پسماند عفونی: پسماندهای حاوی عوامل بیماری‌زا به مقدار و شدتی که بتواند در انسان و حیوان حساس بیماری عفونی ایجاد نماید.

پسماندهای نامناسب برای تسویه با اتوکلاو: مواد زائد شیمیوتراپی، جیوه، ترکیبات آلی فرار، مواد زائد رادیواکتیو، مواد زائد خطرناک شیمیایی، بافت های جدا شده از بدن، جسد حیوانات

پسماندهای دارویی: پسماندهای دارویی عبارتند از داروهای تاریخ گذشته، مصرف نشده، تفکیک شده و آلوده، واکسن ها، مواد مخدر و سرم هایی که دیگر به آنها نیازی نیست و باید به نحو مناسبی دفع شوند.

نظرات و پیشنهادات